Nabici w butelkę

Planowane objęcie spółek komandytowych oraz spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z projektem zmian w przepisach podatkiem dochodowym mają być objęte wszystkie spółki komandytowe oraz te spółki jawne, których wspólnikami nie są osoby fizyczne.

Dodatkowym warunkiem dla spółek jawnych osób fizycznych wyłączającym opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych ma być złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o podatnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do udziału w zysku tej spółki.

W przypadku wypłat spółki komandytowej dla komandytariusza ma być przewidziane częściowe zwolnienie z opodatkowania. Zwolnienie ma obejmować 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym. Zwolnienie ma przysługiwać jedynie tym komandytariuszom, którzy:

  • posiadają mniej niż 5% udziałów (akcji) w podmiocie będącym komplementariuszem danej spółki komandytowej oraz
  • nie są członkami zarządu komplementariusza danej spółki komandytowej, ani spółki z nim bezpośrednio powiązanej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin