Nowy ład – CIT Estoński

Jedną ze zmian wprowadzoną Polskim Ładem jest możliwość opodatkowania osoby prawnej ryczałtem od dochodów spółek (CIT Estoński).

Kogo dotyczy ta forma opodatkowania:

1)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

2)spółki akcyjnej,

3)prostej spółki akcyjnej,

4)spółki komandytowej,

5)spółki komandytowo-akcyjnej

Wyżej wymienione podmioty muszą spełniać następujące warunki:

1.posiadać siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.co najmniej 50% przychodów licząc wraz z podatkiem vat musi podlegać z głównego rodzaju działalności podmiotu (dokładniej art. 28j Uści),

3.zatrudnienie:

a)zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby fizyczne, w przeliczeni na pełne etaty, przez okres 82% dni w roku lub

b)ponosi miesięczne wydatki w wysokości co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw dla osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę (od której opłacany jest podatek PIT i składki ZUS),

c)warunek zatrudnienia dla nowych podmiotów zniesiony jest przez okres pierwszych trzech lat, z tymże w każdym roku należy zatrudniać po jednej osobie zgodnie z w/w warunkami,

d) a warunek wymieniony w punkcie b) musi być spełniony dla nowych podmiotów już w drugim roku ich działalności,

e)do limitów nie zalicza się wspólników czy akcjonariuszy.

4.wspólnikami osoby prawnej są wyłącznie osoby fizyczne,

5.osoba prawna nie może posiadać udziałów w innym podmiocie.

Kto został wyłączony:

1.przedsiębiorstwa finansowe,

2.instytucje pożyczkowe,

3.podatnicy działający w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz uzyskujący dochody z działalności określonej w decyzji o wsparciu,

4.podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji,

5.podmioty uczestniczące w restrukturyzacjach (wyłączenie czasowe na dwa lata).

Kiedy można skorzystać z tej formy opodatkowania:

1.od samego początku powstania osoby prawnej,

2.od początku roku podatkowego,

3.bądź od pierwszego dnia każdego miesiąca w trakcie roku podatkowego.

Rozwiązanie nr 3 związane jest z koniecznością zamknięcia ksiąg podatkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego oraz dokonania rozliczenia CIT na zasadach ogólnych do dnia przejścia na CIT Estoński.

Zasady CITU Estońskiego:

1.sposób opodatkowania wybierany jest na okres 4 lat podatkowych,

2.okres tego opodatkowania przedłuża się na kolejny okres 4 lat bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń,

3.można zrezygnować z tej formy opodatkowania po okresach rocznych,

4.rezygnacja następuje również w przypadku naruszenia warunków koniecznych CITU Estońskiego (np. brak zatrudnienia, brak odpowiedniej struktury przychodów czy zmiana właściciela na osobę prawną),

5.wybierając tą formę opodatkowania traci się możliwość korzystania z innych ulg (np. ulga sponsoringowa, ulga na złe długi, ulga na badania i rozwój),

6.występuje aż 6 rodzajów dochodu, od którego płacony jest podatek w różnych stawkach i w różnych okresach (oprócz głównego opodatkowania występują pewne wyjątki od tej zasady).

Wysokość głównego podatku w tej formie opodatkowania:

1.dla małych podatników CIT (przychody w 2021 roku do wysokości 9.188.000,00 zł) lub rozpoczynających działalność stawka wynosi 10%,

2.dla dużych podatników CIT stawka wynosi 20%.

Łączne opodatkowanie wspólników po wypłacie dywidendy to w przypadku:

1.małych podatników wynosi 20%,

2.dużych podatników wynosi 25%.

Przykład:

1.Spółka jest małym podatnikiem CIT, która zarobiła w 2022 roku kwotę 1.000.000,00 zł. Wspólnicy postanawiają wypłacić w całości zysk. Łączny podatek CIT i PIT wynosi 200.000,00 zł, a wspólnicy wypłacają sobie łącznie kwotę 800.000,00 zł;

2.Spółka jest dużym podatnikiem CIT, która zarobiła w 2022 roku kwotę 1.000.000,00 zł. Wspólnicy postanawiają wypłacić w całości zysk. Łączny podatek CIT i PIT wynosi 250.000,00 zł, a wspólnicy wypłacają sobie łącznie kwotę 750.000,00 zł.

Wyliczenia te pokazują końcowy wynik, natomiast obliczenia przedstawione są w znacznym uproszczeniu.

Najważniejsza zaleta CITU Estońskiego!!!

Wyżej wymienione podatki płacone są dopiero wtedy, gdy następuje wypłata zysku dla wspólników. W sytuacji braku wypłaty dywidendy nie płaci się ŻADNEGO podatku do US. Jedynie należy składać zeznania roczne oraz sprawozdania finansowe.

Przykład:

Spółka, mały podatnik, od dnia 01 stycznia 2022 roku wybrała formę opodatkowania podatkiem dochodowym jako CIT Estoński. Przez okres pięciu lat łącznie zarobiła 5.000.000,00 zł zysku, wspólnicy nie wypłacili sobie żadnych dywidend. W tej sytuacji spółka nie płaci żadnego podatku. W roku 2027 wspólnicy z tej kwoty postanawiają wypłacić 1.000.000,00 zł. Spółka zobligowana jest do zapłaty do US łącznie kwoty 200.000,00 zł podatków oraz 800.000,00 zł w formie dywidendy dla wspólników. Pozostałe 4.000.000,00 zł jest nadal nieopodatkowane.

Inne dochody występujące w tej formie opodatkowania:

1.dochód z tytułu ukrytych zysków,

2.dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika,

3.dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,

4.dochód z tytułu zysku netto w części niepodzielonej lub nieprzeznaczonej na pokrycie straty w okresie stosowania ryczałtu,

5.dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

W przypadku tych dochodów moment ich powstania, stawki podatku oraz moment konieczności zapłaty podatku jest różny w stosunku do każdego z nich.

Ważna informacja!!!

Osoby prawne, które chciałby skorzystać z tej formy opodatkowania swoich dochodów już za rok 2022 zobowiązane są do dnia 31 stycznia 2022 roku złożyć do US odpowiednie zawiadomienie!!!

W przypadku przejścia na tą formę opodatkowania należy sporządzić wstępną korektę przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Z informacji tej może wystąpić konieczność zapłaty podatku CIT. Obowiązek ten wystąpi, jeśli zrezygnujemy z CIT Estońskiego w ciągu 4 lat od korzystania z tej formy opodatkowania. Jeśli zaś skorzysta się z tej formy opodatkowania przez okres co najmniej 4 lat, podatek ten wygasa w całości.

Jednocześnie wspólnicy takich podmiotów zobligowani są do składania spółce corocznych informacji o posiadanych udziałach w innych podmiotach.

 

Przedstawione w tej wiadomości informacje ogólnie pokazują możliwości i zasady tej formy opodatkowania osób prawnych.

 

Podstawa prawna:

Rozdział 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).


Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin