Prywatny sprzęt, a koszt w firmie

W momencie zakupu nabywca ma obowiązek zadeklarować cel nabycia, tj. czy nabywa określony towar, czy usługę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej czy też może na prywatne potrzeby. To istotny sygnał dla sprzedawcy, który decyduje o tym, jaki dokument sprzedaży zostanie wystawiony. 

Reguły dokumentowania 

  • Jeżeli nabycie następuje na cele prowadzonej działalności gospodarczej – wówczas, transakcja dokumentowana jest fakturą.
  • Jeżeli nabycie następuje na cele prywatne – wówczas, transakcja dokumentowana jest paragonem. Warto jednak poprosić o fakturę imienną. Dokument będzie przydatny w chwili, gdy zapadnie decyzja, iż nabyty dla celów prywatnych składnik majątku potrzebny będzie Państwu w firmie. Bardzo często w tym przypadku, jeżeli sprzedawcą jest osoba fizyczna, która nie prowadzi firmy, dowodem zakupu bywa umowa kupna sprzedaży.

Przedsiębiorcy mają prawo wprowadzić do majątku firmy nabyte uprzednio dla celów prywatnych składniki majątku. Jako popularne przykłady można tu wymienić: urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, samochody, maszyny. 

Generalnie mówimy tu o wprowadzeniu do majątku firmy tzw. środków trwałych. 

Środki trwałe to składniki majątku, tj.: 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty, które:

  • są własnością lub współwłasnością podatnika,
  • zostały nabyte przez podatnika,
  • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok,
  • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą

Prywatny składnik majątku, który spełnia wszystkie ww. warunki można wprowadzić do majątku firmy. Co więcej wydatki poniesione na jego nabycie można ująć w kosztach działalności. Ważnym aspektem jest prawidłowa wycena. 

Nowe zasady wyceny w 2022 r.

Wprowadzany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składnik majątku należy wycenić.

Ustawa stanowi, iż wycena powinna być dokonana w cenie nabycia nie wyższej jednak od wartości rynkowej. Nie jest wymagane by wyceny dokonał rzeczoznawca. Taką wycenę może przeprowadzić sam przedsiębiorca. Analizę warto wesprzeć dowodami w postaci screenów czy wydruków z portali typu Olx, Otomoto, Allegro. Innymi słowy, w celach dowodowych należy zgromadzić dokumentację potwierdzającą, iż wycena oparta jest na cenach rynkowych z uwzględnieniem przedmiotu wyceny, jego stanu oraz stopnia zużycia.

 Podstawa prawna:

  • 22g ust. 1 pkt 1ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin