Zmiany w 2020 rok dotyczące „Małego ZUS-u”

W ramach dotychczas obowiązującego „Małego ZUS” przedsiębiorcy osiągający przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę mogli liczyć na preferencyjne oskładkowanie.

Na dzień dzisiejszy wysokość progu przychodu umożliwiającego skorzystanie z preferencji ustalono kwotowo, a nie parametrycznie. Dodatkowo, podstawa wymiaru składek powiązana jest z uzyskanym dochodem.

Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje osobom, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych w przypadku gdy działalność była prowadzona przez cały rok (lub odpowiednio skorygowany względem liczby dni prowadzenia działalności).

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorcę wspomnianego kryterium przychodowego, podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego przez tę osobę z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej. Nie może też być przy tym niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (obecnie 675,00 zł), ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy (obecnie 2859,00 zł).

Nie uległa zmianie również kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (od „ulgi na start”, poprzez preferencyjne składki, aż po rozszerzony „Mały ZUS”).

Dotychczasowe ulgi w opłacaniu składek pozostały w niezmienionej formie, a modyfikacjom ulegnie wyłącznie „Mały ZUS”. Ponadto, omawiane zmiany dotyczą wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że uchwalone rozwiązania nie dotyczą wysokości obciążeń z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodaj komentarz

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin